Upcoming Dojo & National Aikido Seminars

"SHOSHINKAN" AIKIDO DOJO, VRATZA, BULGARIA